Säännöt

Käylän seudun metsästysseura ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka, kieli

Yhdistyksen nimi on Käylän Seudun Metsästysseura ry ja kotipaikka Kuusamo. Yhdistyksen kieli on suomi.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa järkiperäistä metsästystä ja riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua ja metsästysampumaurheilua.

3 § Yhdistyksen toimintamuodot

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:
1. hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita;
2. suorittamalla riistanhoitotöitä;
3. valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä;
4. seuraamalla toimialueensa riistatilannetta;
5. huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista;
6. kouluttamalla jäseniään;
7. järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia;
8. edistämällä metsästyskoiratoimintaa.

4 § Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseniksi tai koejäseneksi johtokunta voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä ja joka metsästysvuokrasopimuksella vastikkeetta luovuttaa yhdistykselle omistamansa kooltaan vähintään 10 hehtaarin suuruisen tai vuokraamansa vähintään 30 hehtaarin suuruisen tilan tai yhtenäisen palstan kaikilla metsästysoikeuksilla.

Alueen omistajan tai vuokraoikeuden haltijan lisäksi samoilla edellytyksillä yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi pääsevät alueen omistajan aviopuoliso, rintaperillinen sekä otto- ja kasvattilapsi siten, että omistaja tai vuokramaan haltija luovuttaa vähintään 10 hehtaarin lisäalueen po. henkilöä kohden kaikilla metsästysoikeuksilla sekä vävy ja miniä siten, että omistaja tai vuokramaan haltija luovuttaa vähintään 30 hehtaarin lisäalueen kaikilla metsästysoikeuksilla.

Mikäli paikkakunnalla asuva alueen omistaja luovuttaa omistamansa tai vuokraamansa maa-alueen rintaperilliselleen, ottolapselleen tai kasvattilapselleen, säilyttää hän kuitenkin jäsenyytensä yhdistyksessä.

Hirvenmetsästykseen ovat oikeutettuja osallistumaan 1, 2 ja 3 momentissa mainitut jäsenet.

Yhdistyksen kokous voi hyväksyä muunkin henkilön osallistumaan hirvenmetsästykseen.

Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa yhdistyksen johtokunnan on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi tai jäsenyyden hylkäämisestä.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi henkilöjäseniksi yhdistyksen johtokunta voi hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla henkilö- tai yhteisöjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

5 § Jäsenen velvoitteet ja maksut

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan yhdistykseen liittyessään liittymismaksun ja heinäkuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen talvikokous vuosittain määrää.

Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisellakin jäsenellä paitsi, että koejäsen voi metsästää ainoastaan varsinaisen jäsenen valvonnassa ja että koejäsenen hirvijahtiin osallistumisesta päättää yhdistyksen johtokunta.

Maanomistaja tai -vuokraaja, joka metsästysvuokrasopimuksella vastikkeetta luovuttaa yhdistykselle omistamansa tai vuokraamansa vähintään 100 hehtaarin suuruisen tilan tai palstan kaikilla metsästysoikeuksilla, vapautetaan yksi tilan omistajista tai haltijoista jäsenmaksuista niin kauan kuin tällainen vuokrasopimus on voimassa.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista ja riistanhoitovelvoitteista

Kannattavilta henkilö- ja yhteisöjäseniltä ei peritä liittymismaksua, eikä heillä ole riistanhoitovelvoitetta. Vuotuinen tai kertakaikkinen kannattajajäsenmaksu määrätään vuosittain erikseen yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen osalta yhdistyksen talvikokouksessa.

Jäsen on myös velvollinen:
1. suorittamaan riistanhoitotyötä vähintään yhdistyksen talvikokouksen vuosittain vahvistaman riistanhoitovelvoitteen edellyttämän määrän verran tai vaihtoehtoisesti muuta yhdistyksen johtokunnan osoittamaa samanarvoista työtä,
2. pitämään luetteloa kaikista suorittamistaan riistanhoitotoimenpiteistä sekä pyytämästään riistasta ja tekemään näistä vuosittain ilmoituksen seuran johtokunnalle.

Jäsen, joka ei ota osaa riistanhoitotyöhön tai johtokunnan osoittamaan muuhun työhön tai joka jättää tekemättä edellä mainitut ilmoitukset, on velvollinen suorittamaan yhdistykselle riistanhoitovelvoitemaksun, jonka suuruuden yhdistyksen talvikokous vuosittain vahvistaa. Riistanhoitovelvoitemaksu on suoritettava yhdistykselle taannehtivasti seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksun yhteydessä.

Yhdistyksen johtokunta voi erityisistä syistä, esim. ikä, sairaus tms. vapauttaa jäsenen riistanhoitovelvoitteen ja riistanhoitovelvoitemaksun suorittamisesta joko kokonaan tai osittain.

6 § Yhdistyksestä eroaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7 § Yhdistyksestä erottaminen

Yhdistyksen johtokunta voi erottaa jäsenen, joka
1. laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;
2. toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien tapojen vastaisesti;
3. rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä;
4. toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti;
5. menettää 4 §:ssä mainitut yhdistyksen jäseneksi pääsyn edellytykset.

Ennen päätöksentekoa johtokunnan on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.

Erotetulla on oikeus vedota yhdistyksen seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postittamispäivästä lukien po. päivää lukuunottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsotaan erotetuksi vasta sitten, kun yhdistyksen kokous on vahvistanut erottamispäätöksen.

Eroava ja erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsenyyssuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

8 § Yhdistyksen varsinainen kokous

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi-helmikuussa ja kesäkokous kesä-syyskuussa.

9 § Talvikokous

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
2. todetaan kokouksen laillisuus;
3. hyväksytään työjärjestys;
4.esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajain lausunto edelliseltä vuodelta;
5. päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;
6. päätetään vastuuvapaudesta johtokunnalle ja muille tilivelvollisille;
7. valitaan johtokunnan puheenjohtaja
8. valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle;
9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä;
10. vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten ja määrätään jäsenten riistanhoitovelvoitteet sekä päätetään mahdollisen riistanhoitovelvoitemaksun määräämisestä ja suuruudesta;
11. päätetään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta, kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta;
12. vahvistetaan alkaneen vuoden tulo-ja menoarvio;
13. käsitellään mahdolliset yhdistyksen jäsenten erottamistapaukset, milloin yhdistyksen jäsen on sääntöjen 7 §:n mukaan saattanut erottamisensa yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi;
14. valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin;
15. käsitellään muut johtokunnan tai yhdistyksen jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § Kesäkokous

Kesäkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. päätetään yhdistyksen metsästysjärjestelyistä;
2. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

11 § Ylimääräinen kokous

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä kun yhdistyksen kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

12 § Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta
1. sanomalehti-ilmoituksella yhdistyksen varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai
2. kirjallisena ilmoituksena jäsenille.

13 § Pöytäkirjan pitäminen

Yhdistyksen, sen johtokunnan, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Yhdistyksen kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen pöytäkirjantarkastajien tarkastettava.

14 § Yhdistyksen päätöksentekojärjestys

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä kannattavia jäseniä lukuunottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista koskeva päätös on ollakseen pätevä, tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen, kun johtokunta on asian käsitellyt, ja asiasta on mainittu kokouskutsussa. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

15 § Tili- ja toimintavuosi

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen talvikokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen talvikokousta.

16 § Johtokunta

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä yhdistystä edustaa talvikokouksen valitsema yhdistyksen hallituksena toimiva johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut kuusi jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet johtokunnan jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikautensa estyy tehtävänsä hoitamisesta, yhdistyksen kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

17 § Johtokunnan päätösvaltaisuus

Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

18 § Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai sihteeri kumpikin erikseen yksin.

19 § Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:
1. toimia yhdistyksen toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että yhdistyksen tarkoituksen ja tavotteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;
2. olla vastuussa yhdistyksen toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;
3. suunnitella ja kehittää yhdistyksen kokonaistoimintaa sekä johtaa yhdistyksen toimintaa sen tarkoituksen ja tavotteiden mukaisesti;
4. vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä;
5. vastata yhdistyksen ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;
6. vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden yhdistykselle asettamista velvotteista;
7. toimittaa riistanhoitoyhdistykselle pyydetyt toimintatiedot;
8. vastata yhdistyksen kokousten antamista velvotteista;
9. pitää yhdistyksen jäsenluetteloa;
10. hoitaa huolellisesti yhdistyksen taloutta ja omaisuutta;
11. hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa;
12. hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet;
13. valita sekä tarvittaessa erottaa yhdistyksen toimihenkilöt kuten sihteeri, taloudenhoitaja ja metsästyksenvartijat;
14. päättää yhdistyksen ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista;
15. tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset, sekä
16. ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii.

20 § Yhdistyksen metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt

Yhdistyksen yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan yhdistyksen kokouksessa. Jäsenen oikeudesta ottaa mukaansa yhdistyksen metsästysmaille yhdistykseen kuulumattomia metsästäjiä ja heidän oikeudestaan metsästää sekä muista järjestysasioista määrätään metsästyssäännöissä tai päätetään vuosittain kesäkokouksessa.

21 § Yhdistyksen varojen ja arkistojen siirto yhdistyksen purkautuessa

Jos yhdistys puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Yhdistyksen arkisto siirretään toimialueen riistanhoitoyhdistykselle. Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä ilmoitus toimialueen riistanhoitoyhdistykselle ja yhdistysrekisteriin.

22 § Muuta

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Muutoin noudatetaan mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.

Voit myös ladata säännöt koneellesi pdf-tiedostona tästä linkistä.
Jos sinulla ei vielä ole pdf-tiedostojen lukuohjelmaa voit ladata sen tästä linkistä.